Mărturii culturale- REVISTĂ TRIMESTRIALĂ DE CULTURĂ Satu Mare, Anul II, nr. 4(8), octombrie-decembrie 2017 Director fondator: Aurel Pop- Redactor șef: Viorel Câmpean

decembrie 11, 2017 în Reviste de administrator

MC8 complet pentru internet nr.8

Cuprins:
Editorial: Aurel POP – De la revoluție la… revoluții
Claudiu PORUMBACEAN
– Centenar Ioniță G. Andron (1917-2017) IV
Viorel CAMPEAN – George Pop de Băsești, secvențe din legă turile lui cu Să tmarul
Carol C. KOKA – Profesorul Ioan Giurgea, un dascăl de vrednică amintire
Marin POP – Aspecte privind învățământul românesc din zona să tmă reană a fostului Sălaj istoric ın̂ perioada interbelică
Cristian BOLOȘ – Ziua Domnului și Cina Domnului
Ovidiu T. POP – Microeseuri
Liviu CHISCOP – Fericirea vine cu ascensorul
Maria Olteanu – Filă de dicționar
Gheorghe COSMA – Reluarea activită ții școlare
la Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare, după al Doilea Război Mondial
Gheorghe GHEORGHIADE – Cornelia Erdö s
Marta CORDEA – Edițiile prime ale poeziilor lui Paulus Melissus Schede
Alexandru ZOTTA – Printre colegi și prieteni
Vasile SALAJAN – Gheorghe Glodeanu ı̂ntre criticii de la TRIBUNA
Gheorghe PARJA – Profesorul de Eliade
Interviu: Aurel Pop ın̂ dialog cu criticul literar, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu
Nicolae SILADE – Poezii
Ștefan Aurel DRAGAN – Poezii
Ileana POP-NEMEȘ – Poezii
Corneliu BALLA – Verde, ploaia de meteoriți –
Preumblarea ın̂ gerilor prin ploaie – IVIcu CRACIUN – „Revanșa postumă” a lui I. D.
Sâ rbu ın̂ viziunea lui Nicolae Oprea
Dana CRISTE – Poezii
Adrian BOTEZ – Aftele, masturbarea și ratarea
continuă a esențialului: vol. „Transfer”, de Liviu Ioan Stoiciu
Mihaela MERAVEI – „Dirijorul de cuvinte pe marea poeziei, cu vântul ın̂ ainte”
Andrei PETRUȘ – Ion Timaru – Poetul
Reviste primite la redacție
Cristina ȘTEFAN – Cornel Galben – Poeții Bacăului la ın̂ ceput de mileniu: debuturi 2000-2010
Irina Lucia MIHALCA – Poezii
Constantin STANCU – Tristețea umorului la Dumitru Hurubă
Adrian BOTEZ – Noi arhive, noi comori, noi
descoperi tori: „Arhivele de la Ha țeg –
Monografii, legende și vivisecții”, de Constantin Stancu
Mircea BOSTAN – Despre BACOVIA ın̂ tr-un timp al tehnologiză rii, ș i neș ansa su fletului
cybernetizat de a tangențializa poezia
Maria GARBE – In memoriam Traian și Viorica Ursu
Lucia POP – Oașul – muzeu etnografic viu
C o rnel GALBEN – In mem o riam: Gelu Măgureanu – 50
Ștefania Cecilia ȘTEFAN – Poezii
Ioan NISTOR – Cu ocheanul,din Turnul
Pompierilor… (jurnal in/util)
Dorel COSMA – Traduceri
Tino VILLANUEVA – Traduceri
Redactor șef adjunct:Ovidiu T. Pop
Secretar de redacție:Marta Cordea
Colectivul redacțional: Cristina Ștefan (Bacău), Florentin Popescu, Lucian Gruia (București), Daniela
Gıf̂ u (Iași), Adrian Botez (Adjud), Constantin Stancu (Hațeg), Marin Pop (Zalău), Ionel Necula (Tecuci),
Mariana Pândaru-Bâ rgău (Deva), Anca Sır̂ ghie (Sibiu), Menuț Maximinian, Elena M. Cım̂ pan, Dorel
Cosma (Bistrița), Icu Crăciun (Năsăud), Olimpia Iacob (Timișoara), Claudiu Porumbăcean, Nicoleta
Câmpian, Carol C. Koka (Satu Mare).