NESTOR OCTAVIAN

Profesorul Mircea Octavian Nestor s-a născut pe 30 mai 1950 în comuna Buteni, raionul Gurahonț, regiunea Crișana (astăzi în județul Arad), în familia Susanei și a lui Dumitru Nestor. Absolvent al Facultății de Filologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, specialitatea Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă (1973), după finalizarea studiilor secundare la Liceul teoretic Vinga, cu bacalaureatul la Liceul Nr. 4 Arad (1967). Cursuri postuniversitare la la Universitatea „Camplutense” din Madrid și la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Activitatea didactică a constituit de la început o pasiune pentru profesorul Octavian Nestor. A pus accent pe latura formativă a demersului pedagogic, pe „exercițiul judecăților proprii”, transmițând elevilor „un mod de gândire prin intermediul disciplinei predate”, fapt care „conferea adolescentului în formare certitudinea propriei personalități”.

Profesor suplinitor la Școala Generală Fiscut, comuna Sagu, județul Arad (1968-1969); profesor titular de limba și literatura română la Școala Generală Probota (1973-1975). Încorporat pe 23 septembrie 1974, este trecut în rezervă pe 12 martie 1975. În perioada 1975-1977, lucrează ca muzeograf la Muzeul Județean Suceava, contribuind la fondarea Muzeului Satului Bucovinean. Revine în învățământ ca profesor suplinitor la Școala Generală Siminicea-Suceava (1977-1979), numit prin concurs profesor definitiv la Școala cu clasele I-VIII Mihoveni, comuna Șcheia (1979), detașat profesor suplinitor definitiv la Liceul Industrial Nr. 2 Suceava (1979-1982), apoi titular la Școala Generală Scheia-Mihoveni, județul Suceava (1982-1986, 1986-1988).

Preocupat permanent de propria-i perfecționare profesională, receptiv la tot ceea ce este nou în specialitate și la direcțiile de reformare a învățământului preuniversitar, profesorul Octavian Nestor a obținut rezultate foarte bune la examenele de definitivat (1978), de obținere a gradului didactic II (1983) și a gradului didactic I (1986). Lucrarea de gradul I „Dicționar al culturii din Bucovina” este o abordare complexă a culturii acestei regiuni, de la primele manifestări culte până în anul 1986.

Din anul 1986, Octavian Nestor intră în colectivul didactic al Liceului „Ștefan cel Mare” Suceava: profesor suplinitor de limba și literatura română (1986, 1988-1989), titular (din 1989), director-adjunct (1990-1995). Contactul cu liceul sucevean a însemnat pentru profesorul Octavian Nestor „în fiecare zi un prilej de sărbătoare spirituală… prelungire subconștientă a emoției copilului din prima lui zi de școală, pierdută și ea în ceața germinativă a copilăriei”. Promoții întregi de elevi îndrumați de profesor au obținut, an de an, rezultate foarte bune la examenele de bacalaureat la concursurile județene și naționale de limba și literatura română. A intodus, pentru prima dată în școlile din județul Suceava, predarea Limbii spaniole. Deși era o disciplină opțională, elevii îndrumați de profesorul Octavian Nestor au susținut cu succes admiteera la limba spaniolă, la universități de profil din București și din Iași. Activitatea educativă s-a regăsit dincolo de orele de specialitate, în activitatea ca profesor diriginte, implicândus-e în îndrumarea elevilor nu doar intelectual, ci și afectiv. Prieten, îndrumător și confesor al tinerilor, Octavian Nestor a reușit, în calitate de diriginte, să închege colective de elevi cotate printre cele mai bune din școală, atât la învățătură, cât și în comportare.

Director-adjunct al liceului (1991-1995), profesorul Octavian Nestor a demonstrat calități manageriale în coordonarea activității profesionale și în domeniul administrativ. Dovedind consecvență în modernizarea activității instructiv-educative din liceu și racordarea instituției la dinamica unui învățământ în continuă schimbare, Octavian Nestor a contribuit la dotarea liceului cu primul laborator de informatică performant (donație Soros) și cu un cabinet stomatologic; a inițiat și susținut reorganizarea fondului de patrimoniu al bibliotecii, reluarea tradiției editării anuarului liceului (1990), precum și colaborări cu instituții similare din străinătate (Liceul „Ch. Baudelaire” Franța). Cu intervenții insistente până la cel mai înalt nivel, adesea în ciuda opoziției forurilor locale, a obținut restaurarea majoră a întregii construcții a liceului, monument istoric.  

Asigurând condițiile pentru o reală emulație creatoare în școală,  în anul 1995 apăreau în liceu patru reviste, dintre care, cunoscute și de mare forță au fost „Joc secund” și „Orfeu”. Publicația „Lucian Blaga – Lancrăm 100”, realizată cu elevii școlii, a fost premiată de Uniunea Scriitorilor din România la Centenarul Blaga din anul 1995. Revista „Joc Secund” – expresie a „infinitelor resurse de creație aduse la lumină prin misterul divin al jocului secund, dăruit de grația Creatorului doar ființei umane” (O. Nestor) – a fost  un proiect de grup care a scos în evidență dorința de a înfăptui a elevilor, mândria de a crea un produs finit care a fost evaluat anual la Concursul Național al Revistelor școlare cu titlul de Laureat (din 2005). Colectivul de redacție al „revistei spațiului interior”, coordonat de profesorul Octavian Nestor, a realizat o publicație profesionistă, în care au fost valorificate competențe precum gândirea personală, originalitatea, creativitatea, inteligența emoțională, imaginația (D. Oniga).

Debutul editorial s-a produs în anii studenției, în revista universității ieșene „Alma Mater” (ulterior „Dialog”). A fost membru al colectivului de redacție al acestei reviste.

 Activitatea de cercetare științifică s-a concretizat în elaborarea și publicarea de studii și articole de specialitate în revistele „Convorbiri literare” și „Cronica”  din Iași, „Tribuna” și „Steaua” din Cluj, „Revista de etnografie și folclor”, București , în foileton Dicționarul culturii bucovinene, articole în „Pagini bucovinene”, revistă la care a susținut cronica literară ani la rând. A participat cu comunicări științifice la festivalul Național de Etnografie și Folclor „Simion Florea Marian” unde a obținut mai multe premii. A recenzat și prefațat câteva volume de studii referitoare la opera lui Simion Florea Marian, volume publicate de profesorul Paul Leu.

În anul 2021, apare Gramatica limbii române pentru elevi, la Editura Litera, lucrare  apărută cu sprijinul fiicei Alina-Daniela Nestor, avocat, absolventă a Liceului „Ștefan cel Mare” Suceava, promoția 1998. În manuscris, pregătite pentru tipar, un dicționar român-spaniol și spaniol-român, un volum de studii despre opera lui Mihai Eminescu, precum și un volum despre stilul artistic al marilor scriitori români intitulat Magia Cuvântului.  A colaborat cu profesorul Paul Leu la editarea și publicarea a opt volume, cuprinzând opera științifică și literară a folcloristului Simion Florea Marian.

În ultimii ani a inițiat site-ul propriu „Scriitori din Bucovina”, spațiu virtual în care sunt publicate operele semnificative ale scriitorilor bucovineni, selectate și propuse de O.N. ca valori perene ale literaturii naționale și chiar universale.

Preocupat de elaborarea unei noi programe școlare și a unor manuale moderne de Limba și literatura română, liceul l-a propus ca membru în Comisia Națională de elaborare a noilor programe pentru disciplina Limba și literatura română.

Membru al „SSB” – „Societatea Scriitorilor din Bucovina” (2009); „UNEE„ –„Unión Nacional de Escritores de España”/ Uniunea Națională a Scriitorilor din Spania (2014); „ASETRAD” -„ Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes / Asociația Spaniolă a Traducătorilor, Corectorilor și Interpreților (2014);  ; „USR”- „Uniunea Scriitorilor din România” (2016). Expert „ARACIP” – „Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar” pentru Regiunea Nord-Est (2010).

Președinte al „Asociației Revoluției din Decembrie 1989” Suceava (1993); membru în primul consiliu provizoriu de conducere a județului Suceava, reorganizat și constituit pe 23 decembrie 1989 (Consiliul Județean al FSN).

Pensionat pe 1 decembrie 2010, pentru limită de vârstă.

Scrieri:

Creații originale: 1907 (piesă de teatru- premiul I al Televiziunii Române), 1977,  Stâncile (parabolă  pusă în scenă de elevi ai Liceului „Ștefan cel mare”, în regia autorului și invitată la Festivalul Internațional al Teatrului pentru Tineret de la Nisa, din 1990), 1988/1991; Teatru 1. Stâncile. Frunza și iarba. Taine, Suceava, Ed.. Euroland, 1994, 122 p.; Teatru 2. Ștefan Vodă cel Tânăr, Suceava, Ed.. Euroland, 1997, 130 p; Paul Leu. Un condei pe două continente (micromonografie), 2000;  Sublimarea sinelui (poezii), Iași, Ed. Tipo Moldova, 2010, 106 p.; Un condei transcontinental (monografie), 2012;  În custodia timpului real (poezii), Iași, Ed. Tipo Moldova, 2014, 122 p.; Moș Crăciun la cine vine (poezii pentru copii), 2014; Donquijotire (poezii), Iași, Ed. Sedcom Libris, 2015, 116 p.; Pleoapa timpului [versuri], Ed.. Ateneul Scriitorilor, 2017, 106 p.; Gramatica limbii române pentru elevi. Morfologie și sintaxă, noțiuni de fonetică și vocabular, teste de autoevaluare, București, Ed. Litera, 2021, 226 p.

Traduceri: Federico García Lorca, Nunta însângerată, Poem tragic în trei acte și șapte tablouri -1933, 1998 și 2007; Federico García Lorca, Casa Bernardei Alba, 1998; Gustavo Adolfo Bécquer, Legende, 2000; Gustavo Adolfo Bécquer, Los ojos verdes/ Ochii verzi, ed. bilingvă, 2015; Gustavo Adolfo Bécquer, La cruz del diablo/ Crucea diavolului (ed. bilingvă, traducere și note), Sevilla, Punto Rojo Libros, 2015, 222 p.; Federico García Lorca, Casa Bernardei Alba: drama femeilor în satele Spaniei 1936/ La casa de Bernarda Alba, ed. bilingvă, Iași, Edit. Pim, 2007 și 2016, 101 p. (Premiul FCB pentru traducere); Don Juan Manuel, El Conde Lucanor/ Contele Lucanor, ediție bilingvă, Ed. Pim, 2018, 460 p.; Anonim, Minunatele întâmplări și viața lui Lazarillo de Tormes, ediție bilingvă, Ed. Pim, 2018, 150 p.; Luis López Nieves, El gran secreto de Cristóbal Colón/ Marele secret al lui Cristofor Columb, ed. bilingvă (în tipar).

Ediții îngrijite: Antologia de poesía española e hispanoamericana. 100 poetas (selecție, cuvânt înainte și note), Horodnic de Jos, Ed.. Ion Prelipcean, 2016, 344 p.

Referințe:

  1. în volume: Arhiva de documente a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava; Când amintirea începe să vorbeascăColegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava la 150 de ani (red. Rodica Belța), Suceava, Ed. Mușatinii, 2010, pp. 53-54; Satco, Emil, Niculică, Alis, Enciclopedia Bucovinei. Personalități, localități, societăți, presă, instituții, vol. II (G-O), Suceava, Ed. Karl A. Romstorfer, 2018, p. 672.
  2. în reviste de cultură și periodice:  Alex Ștefănescu, Profesorul de limba română, Albina, mai 1987; Lucian Ioniță, Sublimarea sinelui, Crai Nou,5 XI, 2010; Ion Prelipcean, Octavian Nestor, Sublimarea sinelui, Obcina literară, an IV, nr.5, 2011; Tiberiu Cosovan, În custodia timpului real…, Monitorul de Suceava, 8 ian 2015; Adrian Popovici, În custodia timpului real, „Crai Nou”, 21.I.2015; Nicolae Cârlan, Octavian Nestor revine, Bucovina literară, nr. 7-8, iunie-iulie 2015; Lucian Ioniță, Octavian Nestor, În custodia timpului real, Revista română, nr. 1(79), 2015; Constantin Hlușneac, Cinstite cititorule, să nu te surprindă, „Crai Nou”, 18.XII.2015; Ion Drăgușanu, Octavian Nestor, Donquijotire, Monitorul de Suceava, nr. 282, 5-6 dec. 2015; Dragoș Agavriloaie, Gânduri, Crai Nou, 15 dec. 2015; Crai Nou, Premiile Societății Scriitorilor Bucovineni pentru anul 2014, „Crai Nou”, 23.XII.2015; Ioan Țicalo, Octavian Nestor, donquijotind, Plumb, nr. 107, febr. 2016; Anda Perju, Traducerile lui Octavian Nestor,  Prefață la vol. La cruz del diablo, Sevilla, iulie, 2016;  Unión Nacional de Escritores de España, Octavian Nestor, impulsor de la lengua española en Rumanía, pagina web: www.unionescritores.com; Tiberiu Cosovanu, Suceveanul Octavian Nestor, membru al Uniunii Naționale a Scriitorilor din Spania, Monitorul de Suceava, 20 aug. 2016; C. Băcăuanu, Poezia lui Octavian Nestor (despre volumele Sublimarea sinelui, În custodia timpului real, Donquijotire), Plumb, Bacău, aprilie 2017; Ion Prelipcean, Donquijotireo carte ca o sărbătoare, Obcina literară, mai 2017; Ion Prelipcean, În custodia timpului real, Obcina literară, mai 2017; Marcel Mureșeanu, Să lăsăm povestea scrisului…, Tribuna Magazine, 13.04.2017. Lucian Ioniță, Gramatica limbii române pentru elevi a profesorului Octavian Nestor, Crai Nou, 2.11. 2021. C.D.