CARTE OMAGIALĂ – ADRIAN DINU RACHIERU LA 70 DE ANI

februarie 13, 2020 în Evenimente de administrator

A apărut „Adrian Dinu Rachieru – o întâlnire mirabilă”, un volum omagial editat de Grupul de la Timişoara. Cu o prefaţă semnată de Michel Bénard (laureat al Academiei Franceze şi fost preşedinte al Societăţii Poeţilor Francezi) şi un text pe coperta IV semnat de Ilie Chelariu, cartea cuprinde texte propuse de 26 de scriitori care au ţinut astfel să marcheze împlinirea vârstei de 70 de ani de către cunoscutul critic timişorean. Volum apărut la editura timişoreană Eubeea şi îngrijit de Nina Ceranu.

CUPRINSUL CĂRȚII:

Michel  Bénard, Adrian Dinu Rachieru –

un homme de la providence…………………………………… 5

Michel  BÉNARD, Adrian Dinu Rachieru

– un om al providenţei…………………………………………….. 8

Dumitru Brănescu, Adrian Dinu Rachieru

– la ceas aniversar………………………………………………….. 11

Cornel Ungureanu,

Adrian Dinu Rachier – Deocamdată atât……….. 15

Nina Ceranu, Suntem în grafic, domnule profesor! 21

Liliana Ardelean, Marele conclav…………………….. 28

Vasile Bogdan, În bătălia de a fi împreună…… 33

Cecilia Moldovan, Bărbatul de hârtie…………….. 37

Cristina Ştefan, Adrian Dinu Rachieru –

la 70 de ani……………………………………………………………….. 39

Olimpia Sârb, Decupaj din fresca timpului……. 43

Elisabeta Bogăţan, Adrian Dinu Rachieru

şi sufletul literaturii actuale………………………………. 46

Alexandru Moraru, Dreapta cumpănă şi recalibrarea decenţie – Adrian Dinu Rachieru la 70 de ani    48

Constanţa Marcu, Todireşti, 2004…………………….. 59

Monica Rohan, Schiţă despre generozitatea gesturilor care pot influenţa destine          62

Silvia C. Negru, A. D. R. – Ipostaza virtuozităţii

critice, cavalerul apărării valorii………………………. 64

Veronica Balaj, Schiţă de portret colegial…….. 69

Doina Rodica Moţ, Pe drumul cel bun……………. 72

Viorica Bălteanu, Ad maiora, maestre!………….. 78

Manolita Dragomir-Filimonescu,

Adrian Dinu Rachieru…………………………………………… 81

Ticu Leontescu, A. D. R. – temerar alpinist literar 87

Ioana Iacob, A. D. R. – Deasupra timpului,

în orizontul culturii………………………………………………. 89

Rodica Pop, Întâlnirea mirabilă cu profesorul 92

Dana Gheorghiu, Un domn subţire…………………. 97

Viorica Gligor, La ceas aniversar…………………… 101

Dumitru Oprişor, Bărbatul care nu ştie

să se supere……………………………………………………………. 104

Maria Niţu, „Bucovină plai cu flori…”…………… 106

Octavian Dragomir-Filimonescu, Respect….. 115

Fotograme… în goana timpului…………………….. 119

Extrase din volum:

Michel  Bénard: De fiecare dată mă gândesc cu reală emo-ție și cu bucurie la el, la primele mele contacte literare și artistice cu România, devenită din acel moment țara mea de suflet de-acum deja de mai multe decenii.

Adrian Dinu Rachieru este un remarcabil profesor și critic literar al cărui cuvânt este de referință și care are această putere de a revela operele, de a le pătrunde, de a le diseca cu multă perspicacitate și clarviziune.

Dumitru Brăneanu: La ceas aniversar suntem încântați să fim contemporani cu o astfel de personalitate care dă sens și greutate spațiului cultural românesc și nu numai. Pe bună dreptate se spune că omul sfințește locul, iar Adrian Dinu Rachieru o face din plin. La împlinirea celor 70 de ani de viață, conducerea Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România vă urează La mulți ani, și vă dorește multă sănătate și inspirație creatoare!

Cornel Ungureanu: Sociolog de performanţă (unele din cărţile de sociologie ale lui Adrian Dinu Rachieru ar trebui studiate) criticul realizează o Istorie a literaturii române care nu exclude provinciile, ci insistă, cu tact, cu buna cunoştinţă a istoriei naţionale, asupra lor. Natura polemică a scri-sului său nu vizează excluderile, ci, dimpotri-vă, integrarea unor valori importante pentru întregul culturii româneşti. Cred că orice isto-rie a literaturii e o carte polemică – se des-parte de cărţile „care au fost” în numele unor adevăruri care au fost de prea multe ori tre-cute cu vederea. Aştept, cu încântare, Istoria literaturii române de Adrian Dinu Rachieru. 

Nina Ceranu: De la acest om cumpătat, responsabil, riguros în ascuţimea judecăţilor sale, cu un izvor inepuizabil de expresii şi profunzimi, am învăţat ce valoare are cuvântul dar şi că nu avem voie să-l scriem sau să-l rostim la voia întâmplării.

ADR şi-a luat în serios existenţa sa pe pământ, aceea mult mai importantă decât a unui intelectual obişnuit. A acceptat provocarea destinului şi lupta cu toate neajunsurile, a delăturat capcanele succesului de moment pentru că ADN-ul lui ADR e unul special. În recomandă calitatea sa umană şi nenumăra-tele opuri care s-au zidit într-o carieră de excepţie.

Cristina ȘtefanOpera vastă, dar și considerentele la ope-ra sa scrise de personalități ale culturii con-temporane, îl nominalizează pe Adrian Dinu Rachieru între criticii români importanți. De manieră filozofică, prin care trece universul său ideatic până la vectori estetici, scriitorul dispune de (și emite) un stil universitar, eloc-vența scrisului său, în interpretarea operei, combinând fericit eseistica literară cu filo-zofia și sociologia. Dispune iar de un anume patos care convinge lectorul de inedit ideatic al analizei, unul sobru, pe alocuri livresc, documentat și original.

Nu este de eludat considerația pentru Omul Adrian Dinu Rachieru, implicat trup și suflet în activitățile și evenimentele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, con-sumând timp, minte și gândire în juriile festi-valurilor, concursurilor, reuniunilor cultura-le, inițiate la Bacău. 

Ticu Leontescu: Adrian Dinu Rachieru este un istoric și critic literar matur, cu o cultură densă și o experiență bogată în truda scrisului. Cunoscut și recunoscut pretutindeni, A. D. Rachieru este prezent peste tot unde au loc evenimente cul-turale de anvergură. Este căutat, invitat, nelip-sit, călătorind neobosit atât în țară cât și afară, respectiv: de la Timișoara la Iași, la Bacău, la Craiova, Târgu-Jiu, Arad, Suceava, București, dar și la Cernăuți, Chișinău ori Uzdin, desco-perind creația scriitorilor locului și promo-vându-i la un alt nivel, mult mai înalt, unindu-i și așezându-i față în față la aceeași masă în paginile unor antologii de mare prestigiu.

Îl asemăn cu un temerar alpinist, bine echipat și bine antrenat, fascinat de urcușul spre misterioasele dar tentantele culmi ale literaturii.

Maria Nițu: Toate cărțile sale, deși critice, sunt o lec-tură plăcută, reconfortantă, prin stilul propriu dinamic, provocator, sprințar în relaționări multiple, jovial, inteligent și dens de trimiteri și contextualizări culturale, ca un puzzle de opinii, citate, argumente și contraargumente, mereu susceptibile de o nouă reorganizare.

Cu un stil literar, liric și metaforic deopo-trivă, implicat afectiv, versatul observator pe câmpul politico-social a strâns material ce se revarsă dincolo de matca analizei critice so-ciologice, propice pentru frazarea prozei. Ast-fel, a proiectat o trilogie romanescă, Legea conservării scaunului (din care au apărut romanele Vina și Frica), din nevoia de a dez-volta această obsesie patologică a puterii, prin metonimica metaforă a scaunului, suport al puterii. 

La mulți ani cu sănătate și noi realizări literare de anvergură, Adrian Dinu Rachieru!

a consemnat Cristina Ștefan